Regulamin zajęć Joga Sztuka Życia

Regulamin zajęć online

1. Uczestnictwo w zajęciach wymaga wykupienia karnetu w naszym sklepie

2. karnety kupione w szkole stacjonarnej dają możliwość korzystania z zajęć bez dodatkowych opłat. Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o przesłanie mailem (na adres biuro@jogasztukazycia.pl) zdjęcia aktywnego karnetu

3. karnety dostępne są w naszym sklepie TUTAJ>>>

– 60zł karnet tygodniowy (karnet ważny jest 7 dób- od dnia zakupu lub od dnia kolejnego)

– 20zł wejście jednorazowe

4. na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy za pośrednictwem maila (biuro@jogasztukazycia.pl), chęć dołączenia do grupy musi być wysłana via mail najpóźniej 30 minut przed każdymi zajęciami

5. zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji zoom (do ściągnięcia TUTAJ>>>), prosimy aby w aplikacji wyświetlało się Wasze imię i nazwisko – w przeciwnym razie nie zostaniecie przyjęci do grupy

6. 30 minut przed każdymi zajęciami wszyscy zapisani uczestnicy dostaną drogą mailową link dostępu do zajęć

7. Do zajęć można dołączyć najpóźniej 5 minut przed ich rozpoczęciem! Później osoby nie będą wpuszczane do grupy

8. jeśli osoba z karnetem o określonej liczbie wejść lub z wykupionym wejściem jednorazowym zgłosi się na zajęcia i nie weźmie w nich udziału, to wejście jest odliczane z puli karnetu, ale nic straconego! po zajęciach zostanie wysłany link z nagraniem, który będzie aktywny przez 48h

Regulamin szkoły stacjonarnej

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć przed pierwszą wizytą w naszej szkole.

$1
Uczestnictwo w zajęciach w szkole Joga Sztuka Życia

1. Uczestnictwo w zajęciach oferowanych przez Joga Sztuka Życia możliwe jest po spełnieniu poniższych wymagań:

a) udostępnienie w formularzu rejestracyjnym danych niezbędnych do rejestracji uczestnika.
b) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Joga Sztuka Życia.
c) przestrzeganie regulaminu członkowskiego,

2. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które ukończyły 15 rok życia. Udział osób poniżej 15 roku życia możliwy jest za zgodą opiekunów i po indywidualnej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

$2
Karnety i opłaty

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.

2. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.

3. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.

4. Karnet zamknięty jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi.

5. Karnet jest dowodem wpłaty.

6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

$3
Korzystanie z usług

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1 i 2, mają prawo:
a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i liny,
c) używać na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na sali.

2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.

3. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu oraz jej opuszczenie przed zakończeniem zajęć nie są możliwe, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

4. Na zajęcia należny przychodzić minimum 2 godziny po jedzeniu. Nie należny rozpoczynać praktyki po dłuższym pobycie w pełnym słońcu, po spożyciu środków zmieniających świadomość (np.: alkohol, narkotyki) oraz po masażu i saunie. W trakcie praktyki nie należy pić.

5. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie jogi bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

6. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

7. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń. Kobiety są zobowiązane do informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o miesiączce i ciąży. W zajęciach mogą uczestniczyć kobiety od 14 tygodnia ciąży.

8. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.

9. Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

10. Zaleca się by klient zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami w zorganizowanych zajęciach Jogi.

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości nauczycielowi prowadzącemu.

12. Wszystkie wątpliwości dotyczące praktyki można konsultować z nauczycielem przed lub po zajęciach.

13. Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
b) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły.
c) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
d) wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na salę, przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.
e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły.
g) niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły.
h) do przestrzegania Regulaminu.

14. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

$4
Informacje porządkowe.

1. Joga Sztuka Życia umożliwia uczestnikom zajęć przechowywanie mat na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach. W przypadku zakończenia regularnej praktyki w Joga Sztuka Życia uczestnik zobowiązany jest zabrać matę w ciągu 4 miesięcy. Po tym czasie mata zostanie usunięta.

2. Nie ma możliwości przechowywania w Joga Sztuka Życia strojów do ćwiczeń.

3. Joga Sztuka Życia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Joga Sztuka Życia. Uczestnicy zajęć mogą na koszt własny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

4. Joga Sztuka Życia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz maty pozostawione w szatni.

5. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.

6. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

Partnerzy: