Tai Chi Chuan & Qigong

Taoistyczne ćwiczenia dla zdrowia 9 marca 2019 14.00-18.30 ( z przerwą 30 minut)

Taoist exercises for health   9. Mrach 2019  14.00 – 18.30 (30 minutes tea brake)

Wprowadzenie do Tai Chi Chuan Autentycznego Stylu Yang
   9 marca 2019 18.30-19.30 (zajęcia otwarte)

Tai Chi Chuan Authentic Yang style 

introduction 9. March 2019  18.30 – 19.30 ( open class)

UWAGA! Davor Arsić jest anglojęzyczny, na warsztacie będzie tłumacz

Qi gong oznacza “pracę z energią”. Jednak nie możemy bezpośrednio pracować na energii, ani nie możemy posiadać energii. Możemy natomiast pozwolić, aby energia przepływała przez nas zgodnie z naturalnym rytmem ciała i umysłu.

Qi gong means “energy work”. However can not work on energy nor we can own the energy. Rather,  We can let the energy work through us following the natural principles of  body and mind.

Taoistyczne ćwiczenia dla zdrowia

Taoistyczne ćwiczenia dla zdrowia i relaksu to zestaw ćwiczeń pojedynczych powtarzanych kilka razy. Ich głównym celem jest poprawa funkcjonowania meridianów energetycznych, krążenia krwi, wzmocnienie więzadeł i mięśni oraz zwiększenie świadomości ciała i przestrzeni, w których się poruszamy. Podczas kursu nauczymy się podstawowego zestawu ćwiczeń, sposobu oddychania, automasażu i technik uspokajania umysłu, które będzie można od razu zastosować w codziennym życiu. Stanowią one bazę dla dalszego rozwoju i pracy z energią.

9 marca 2019, 14.00- 18.30 ( z przerwą 30 minut)

cena: 350zł

minimalna liczba uczestników: 10

Taoist exercises for health

Taoist exercises for health and relaxation consist of a set of individual exercises that are repeated a number of times. Their main goal is to improve the functioning of energy meridians, blood circulation, strengthen the ligaments and muscles, and increase the awareness of the body and the space in which we are moving. At this course you will learn the basic set of exercises, breathing, self-massage and calming the mind, which you can immediately apply in your daily practice. These are the base for further development and energy work.

9 marca 2019  14.00 – 18.30 (30 minutes tea brake)

price: 350zł

min. persons: 10

 

Wprowadzenie do Tai Chi Chuan Autentycznego stylu Yang – Zajęcia otwarte

Autentyczny styl Yang Tai Chi Chuan jest zrównoważonym systemem ćwiczeń, który obejmuje określone ruchy, ćwiczenia oddechowe i skupienie psychiczne. Poprawność ruchu może zostać przetestowana, co pozwala nam bezpośrednio doświadczyć przepływu energii w ciele. Forma Tai Chi jest zbiorem powiązanych technik i ruchów, które aktywują meridiany energetyczne pod warunkiem, że wykonywane są poprawnie. Wszystkie ruchy wewnętrznego Tai Chi Chuan zgodne są z zasadami Yin-Yang, łączącymi ruchy umysłu i ciała, które uruchamiają energię i ustanawiają harmonię narządów wewnętrznych.

9 marca 2019, 18.30 – 19.30 ( zajęcia otwarte)

Tai Chi Chuan Authentic Yang style – introduction

Authentic Yang style tai-ji-yuan is a balanced exercise system that includes specific movements, breathing exercises and mental focus. The correctness of the movement can be tested, which enables us to directly experience the flow of energy in the body, Tai-Ji form is a set of related techniques and movements that activate energy meridians, provided they are performed correctly. All the movements of the inner tai chi chuan are followed by the principles of jin yang, uniting the movements of the mind and the body, which energizes the energy and establishes the harmony of the internal organs.

9 March 2019 18.30 – 19.30 ( open class)

 

Davor Arsić posiada ponad trzydzieści lat doświadczenia w sztukach walki, medytacji oraz sztuce leczenia i terapii. Jest osobistym uczniem Mistrza Chu King Hunga, a także prowadzi zajęcia w ramach ITCCA ( międzynarodowe stowarzyszenie Tai Chi Chuan). Co więcej, w młodości ukończył pełny trening hatha jogi w Szkole Bihar Jogi oraz uczył się techniki Aleksandra, technik uwalniających (Release work) i terapii ruchem. Jest instruktorem medytacji i ma szeroką wiedzę w dziedzinie chińskiej medycyny, kinezjoterapii, technik manipulacyjnych oraz masażu wg koncepcji wschodnich i zachodnich. Obecnie prowadzi swoją własną praktykę terapeutyczną, szkołę Tai Chi Chuan oraz Centrum Rozwoju Ciała i Umysłu, gdzie naucza metod terapeutycznych opartych na własnym doświadczeniu.

Davor Arsić has over thirty years of experiences in martial arts, meditation and healing arts and therapies. He is a personal student of Master Chu King Hung and actively teaches within the ITCCA (international tai chi chuan association). As addition to his main practice, in his youth he completed full training in Hatha yoga of Bihar school of yoga and had training in Alexander technique, Realise work and Movement therapy. He is meditation instructor and has a wide knowledge in Traditional Chinese Medicine, Kinesitherapy, manipulative techniques and massages, both in western and eastern methods. Currently he leads his own medical practice, school of  Tai chi chuan and Center for Development of Mind and Body where he teaches therapeutic methods based on his own experience.

 

 

Partnerzy: