Ćwiczenia doskonalenia ciała i umysłu

Ćwiczenia doskonalenia ciała i umysłu:
Poziom 1 – Wprowadzenie
10 marca 2019
10.00 – 14.30 (z przerwą 30 minut)

Exercises for development of body and mind
Level 1 – introduction
10. March 2019
10.00 – 14.30 ((30 minutes tea brake)

UWAGA! Davor Arsić jest anglojęzyczny, na warsztacie będzie tłumacz

System progresywnych ćwiczeń koordynacji ciała i umysłu w celu utrzymania zdrowia, siły fizycznej i psychicznej. Oparty na nowoczesnych zasadach kinezjologii i tradycyjnej wiedzy o rozwoju ciała i umysłu. Starannie zaprojektowane ćwiczenia ujawnią głębszą mechanikę funkcjonowania ruchu, ciała i umysłu, którą będą Państwo mogli zastosować we wszystkich sytuacjach i okolicznościach życiowych. Poznają Państwo podstawowe zasady ruchów, relaksacji mięśniowej i mentalnej, a także sposób na pokonanie osobistych granic i osiągnięcie własnych celów życiowych. Ćwiczenia mają na celu osiągnięcie efektu terapeutycznego, utrzymanie zdrowia lub zwiększenie sprawności psychofizycznej i siły. Pozytywne i optymistyczne spojrzenie na życie jest najlepszym lekarstwem. Można to osiągnąć zwracając uwagę na piękne i inspirujące rzeczy w nas i wokół nas oraz poprzez docenianie i dzielenie się przyjemnymi chwilami spędzanymi w gronie najbliższych. Troska o to, aby inne istoty wokół nas były spełnione, szczęśliwe i zdrowe jest największym źródłem tego wszystkiego i dla nas samych.

System of progressive exercises for coordination of body and mind aiming to establishing and maintaining health and physical and mental strength. Based on modern kinesiological principles and traditional knowledge of body and mind development. Carefully designed exercises will reveal a deeper mechanics of the functioning of the movement of body and mind that you will be able to apply in all life situations and circumstances. You will learn the basic principles of movement, physical and mental relaxation as well as the way to overcome personal boundaries and achieve your own goals of life. Exercises is aimed at achieving therapeutic effect, maintaining health or increasing psycho-physical fitness and strength. A positive and optimistic view of life is the best medicine. This can be accomplished by directing attention to the beautiful and encouraging things in us and around us and through expressing the pleasant moments to others in a concrete way. Taking care that other beings around us are fulfilled, happy and healthy is the biggest source of all that and for ourselves.

Poziom 1 – Wprowadzenie

Podczas kursu wprowadzającego będziemy zgłębiać:
• różnicę pomiędzy ciałem psychosomatycznym i ciałem biologicznym
• podstawowe założenia przeprogramowania nerwowo-mięśniowego struktury ciała i ruchów
• wagę i rolę mięśnia biodrowo-lędźwiowego w kinetycznym łańcuchu ruchu
• rozpoznawanie i rozumienie istniejących zaburzeń w strukturze ciała

Nauczysz się:
• podstawowego zestawu ruchów ciała i umysłu nakierowanych na korygowanie kręgosłupa i innych części
układu motorycznego w celu przywrócenia prawidłowej pozycji ciała i wyeliminowania rozmaitych zakłóceń z tego wynikających.
• podstaw progresywnej relaksacji ciała i umysłu

cena: 350zł
minimalna liczba uczestników: 10

Level 1 – Introduction
At the introductory program we will work on:
– understanding the difference between the psychosomatic body and the biological body,
– the basic ideas of neuro-muscular reprogramming of the structure of the bodiy and movements.
– importance and of the role of iliopsoas muscle in the kinetic chain of motion
– recognition and understanding of existing disorders in the structure of the body,

You will learn:
– the basic set of movements of the body and mind aimed to adjust the spinal vertebrae and other parts of the
locomotor system in order to bring a proper position of the body and thus eliminate various disorders that
can result from their misaligment.
– the basis of progressive relaxation of body and mind

price: 350pln
min. persons: 10

Davor Arsić posiada ponad trzydzieści lat doświadczenia w sztukach walki, medytacji oraz sztuce leczenia i terapii. Jest osobistym uczniem Mistrza Chu King Hunga, a także prowadzi zajęcia w ramach ITCCA ( międzynarodowe stowarzyszenie Tai Chi Chuan). Co więcej, w młodości ukończył pełny trening hatha jogi w Szkole Bihar Jogi oraz uczył się techniki Aleksandra, technik uwalniających (Release work) i terapii ruchem. Jest instruktorem medytacji i ma szeroką wiedzę w dziedzinie chińskiej medycyny, kinezjoterapii, technik manipulacyjnych oraz masażu wg koncepcji wschodnich i zachodnich. Obecnie prowadzi swoją własną praktykę terapeutyczną, szkołę Tai Chi Chuan oraz Centrum Rozwoju Ciała i Umysłu, gdzie naucza metod terapeutycznych opartych na własnym doświadczeniu.

Davor Arsić has over thirty years of experiences in martial arts, meditation and healing arts and therapies. He is a personal student of Master Chu King Hung and actively teaches within the ITCCA (international tai chi chuan association). As addition to his main practice, in his youth he completed full training in Hatha yoga of Bihar school of yoga and had training in Alexander technique, Realise work and Movement therapy. He is meditation instructor and has a wide knowledge in Traditional Chinese Medicine, Kinesitherapy, manipulative techniques and massages, both in western and eastern methods. Currently he leads his own medical practice, school of Tai chi chuan and Center for Development of Mind and Body where he teaches therapeutic methods based on his own experience.

Partnerzy: